Obchodní podmínky užívání služby Vistag

Provozovatel služby:
Společnost Leybly s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268463
Se sídlem: Pernerova 676/51, Praha 8, Česká republika
IČ: 056 56 346
(dále jen „Provozovatel“)

1. Váš vztah se službou Vistag

1.1. Provozovatel provozuje webový portál vedený na adrese www.vistag.com (dále jen „Webový portál“), který slouží k poskytování uživatelského rozhraní pro sledování návštěvnosti webového obsahu, sběr anonymizovaných dat a údajů o chování návštěvníků sledovaných webových stránek a jejich obsahu (dále jen „Služba“).

1.2. Užívání Webového portálu a vztah mezi Provozovatelem a uživatelem Služby se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Poskytovaná Služba

2.1. Uživatel v rámci poskytované Služby

2.1.1. Získá přístup do svého uživatelského rozhraní;

2.1.2. Získá přístup k jedinečně generovanému kódu (dále jen „Kód“) za účelem jeho umístění do uživatelem zvoleného sledovaného obsahu;

2.1.3. Získá přístup k datům a údajům o chování návštěvníků sledovaného obsahu.

3. Cena Služby

3.1. Služba je Provozovatelem poskytována bezúplatně.

4. Uzavření smlouvy o poskytování Služeb

4.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem založení Uživatelského účtu a vyjádřením souhlasu uživatele s těmito obchodními podmínkami.

5. Uživatelský účet

5.1. Uživatel má po provedení registrace přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Po zřízení Uživatelského účtu je uživatel oprávněn odebírat Služby Poskytovatele.

5.2. Uživatel je povinen v Uživatelském účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je povinen udržovat tyto údaje aktuální. Poskytovatel má za to, že údaje uvedené v Uživatelském účtu jsou správné, pravdivé a aktuální, neinformuje-li ho uživatel jinak.

5.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet, Webový portál či Služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností Služby, Webového portálu či Uživatelského účtu.

5.5. Provozovatel je oprávněn po předchozím upozornění zrušit Uživatelský účet uživatele, pokud uživatel hrubým způsobem porušil obchodní podmínky.

5.6. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění pozastavit přístup k Uživatelskému účtu uživateli v případě, že je zde podezření, že uživatel v rámci užívání Služby porušuje právní předpisy či práva třetích osob. Uživatel nemá nárok na náhradu škody.

6. Odpovědnost uživatele a Provozovatele

6.1. Uživatel odpovídá za to, že vložený Kód a jeho další užití nezasahuje do práv třetích osob, zejména nese odpovědnost za to, že užití Kódu neporušuje cizí práva duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů, cizí průmyslová práva, práva k označení, není v rozporu s platnými právními předpisy ani dobrými mravy. V případě, že uživatel poruší práva cizích osob a tímto jednáním dojde k újmě Provozovatele, je uživatel povinen nahradit Provozovateli škodu včetně nemajetkové újmy.

6.2. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku užívání Služby s výjimkou škody způsobené úmyslným škodným jednáním.

6.3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s případnými úpravami, změnami či zrušením Služeb z důvodu případné změny okolností.

6.4. Uživatel bere na vědomí, že při užívání Webového portálu a Služeb je vázán rovněž smluvními podmínkami poskytovatele služby Facebook, které nalezne na adrese https://www.facebook.com/policies/ a https://www.facebook.com/page_guidelines.php (tyto podmínky mohou být změněny bez předchozího upozornění).

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Provozovatel zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů následující údaje uživatele: jméno, příjmení, adresa, sídlo, IČ, DIČ, jeho e-mail.

7.2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ, adresu sídla je nutné zpracovat pro administraci Uživatelského účtu, poskytnutí možnosti odběru Služeb. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání Uživatelského účtu a dále 3 roky od realizace posledního odběru Služby, nejméně však po dobu 3 let od založení Uživatelského účtu.

7.3. Na e-mailovou adresu budou uživateli zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

7.4. Uživatel bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo: požadovat po Poskytovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, požadovat po Poskytovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek rovněž zrušení Uživatelského účtu, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.5. V případě, že Uživatel v rámci nastavení Uživatelského účtu udělí souhlas s propojením Uživatelského účtu a Facebookové stránky, k níž má Uživatel oprávněný administrativní přístup, uděluje tím souhlas s tím, aby provozovatel sociální sítě Facebook měl přístup k obsahu a datům pojícím se k Uživatelskému účtu a aby Provozovatel měl přístup k obsahu a datům pojícím se k Facebookovému účtu.

8. Ustanovení pro spotřebitele

8.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že uživatel vstupuje do smluvního vztahu s Provozovatelem výlučně jako spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“), tj. člověk, který vůči Provozovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

8.2. Spotřebitel má podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.

8.3. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s Provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Změny podmínek a používání cookies

9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Uživatel bude upozorněn na změnu obchodních podmínek odesláním oznámení na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Pokračováním v užívání Služby po uveřejnění změněných obchodních podmínek uživatel tyto změny akceptuje. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny obchodních podmínek přestane odebírat Služby poskytovatele.

9.2. Uživatel bere na vědomí, že pro správné fungování Služby je zapotřebí ukládání souborů cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při vaší návštěvě Webového portálu stahují do vašeho počítače či jiného zařízení. Bez ukládání cookies Službu nelze užívat.

10. Obecná ustanovení

10.1. Uživatel souhlasí a zavazuje se, že nebude přistupovat ke Službě a Webovému portálu jakýmkoli automatizovanými systémy („robot“, „spider“ apod.) s výjimkou indexovacích „robotů“ vyhledávacích služeb.

10.2. Uživatel souhlasí a zavazuje se, že se nebude snažit Službu a Webový portál vyřazovat z provozu a obcházet jeho zabezpečení, nebo jinak zasahovat do jeho fungování.

10.3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.

10.4. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.

10.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.6. Uživatel uděluje Provozovateli souhlas s tím, aby anonymizovaná data, která budou v rámci užití Služby v Uživatelském účtu sesbírána, byla dále použita pro obchodní a marketingové účely Provozovatele, aby tato data v anonymizované podobě byla sesbírána, spojena s jinými daty a dále zpřístupněna třetím stranám.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.9.2017.